Statut Fundacji Park Przy Szkole

STATUT FUNDACJI
Park Przy Szkole

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundator, Sebastian Gut, zakłada fundację pod nazwą Fundacja Park Przy Szkole, zwaną dalej „Fundacją”.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja została ustanowiona na mocy aktu fundacyjnego, sporządzonego w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Katarzyną Towarek w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Św. Wincentego nr 95 lok. 1 w dniu 21 stycznia 2021 roku.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4
1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe w kraju i za granicą.

§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Celami Fundacji są:
1) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta stołecznego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Białołęka, w zakresie ładu przestrzennego, infrastruktury, edukacji, sportu i ochrony przyrody,
2) aktywne uczestnictwo w opracowywaniu strategii rozwoju miasta oraz procesach inwestycyjnych mogących wpływać na środowisko i jakość życia mieszkańców, w szczególności w Dzielnicy Białołęka,
3) sprawowanie społecznej kontroli nad funkcjonowaniem samorządu,
4) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Dzielnicy Białołęka,
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
7) szerzenie wiedzy i świadomości o prawach i obowiązkach obywatelskich,
8) promocja i organizacja wolontariatu,
9) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, sportowa oraz ochrony środowiska.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) uczestniczenie w konsultacjach społecznych i postępowaniach administracyjnych w charakterze organizacji społecznej zgodnie z celami Fundacji, dotyczących w szczególności:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d) ochrony środowiska i przyrody.
2) inicjowanie postępowań i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Dzielnicy Białołęka,
4) wspieranie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
5) upowszechnianie wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego,
6) współpracę z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
7) prowadzenie strony www i działalności w mediach społecznościowych.
3. Fundacja wydatkuje środki Fundacji na rzecz celów określonych w ust. 2.

§ 7
Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności. 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
4. Wymagane przepisami prawa oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia składa Zarząd Fundacji.

§ 9
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz niepublicznych,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
2. Darczyńca, spadkodawca albo podmiot przyznający dotację lub subwencję, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na realizację określonego celu Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Organy Fundacji

§ 10
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.
3. Członków Zarządu powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Fundator.
4. Prezes Fundacji jest wybierany na czas nieoznaczony i odwoływany przez Fundatora.
5. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa.
6. Pierwszy Zarząd w liczbie 1 powołuje Fundator w składzie: Sebastian Gut - Prezes Zarządu Fundacji.
7. Prezes kieruje pracami Zarządu.
8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu.
9. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. Mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków, związanych z pełnieniem swoich obowiązków.
10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są z inicjatywy Prezesa albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.
12. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
13. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) realizacja celów statutowych,
3) zarządzanie majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5) zatrudnianie, w miarę potrzeby, pracowników Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
7) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych,
8) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 11
W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań upoważnieni są łącznie Prezes i Wiceprezes lub Prezes wraz z jednym z członków Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 12
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.
2. Zmian statutu Fundacji dokonuje Fundator w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany statutu.
Likwidacja Fundacji
§ 13
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji bądź stowarzyszeń o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy tekst statutu potwierdza własnoręcznym podpisem Fundator Fundacji.