S jak Sport

S jak Sport


D O S T Ę P N E   B O I S K A


Dobre rzeczy zaczynają się od drobnych zmian.

Na początek będę zabiegał o zmiany w sposobie korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej.

Boiska szkolne muszą być dostępne dla mieszkańców w znacznie większym wymiarze niż ma to miejsce obecnie.

Minimum 50% dostępnego czasu (po lekcjach) infrastruktura powinna być udostępniana bezpłatnie mieszkańcom w formie otwartej.

Wskrzeszenie idei bezpłatnych Szkolnych Klubów Sportowych - finansowanie opiekunów (animatorów) ze środków Ministerstwa Sportu.

Priorytety dla organizacji pozarządowych organizujących bezpłatne zajęcia.

Komercyjna działalność nie powinna monopolizować wykorzystania publicznych obiektów.

boiska_smalljpgpng


R O W E R E M   DO   S Z K O Ł YPodstawową częścią drogi przeznaczoną do ruchu rowerów jest droga dla rowerów." [par. 40 ust. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury ws dróg publicznych]

Prowadzenie ruchu rowerów po jezdni jest dopuszczalne jedynie pod pewnymi warunkami, opisanymi w ustępach 4-6.

Dosyć wymówek i wykrętów włodarzy niechętnych budowie dróg rowerowych. Dosyć wciskania białołęckich rowerzystów na wąskie jezdnie pomiędzy samochody i autobusy.

Zintensyfikuję działania zmierzające do budowy wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w szczególności w rejonie szkół.

DDR_smalljpgpng


A T R A K C Y J N E   L E K C J E   W F


Będę zabiegał o środki na szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz zakup nowego sprzętu sportowego celem uatrakcyjnienia zajęć i zachęcania młodych ludzi do aktywnego udziału.

Stop zwolnieniom z WFu!
Trenuj z Mistrzem!
W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Te projekty i hasła trzeba wskrzesić na nowo.


Tytan_smalljpgpng


S T A C J E   V E T U R I L OZwiększenie dostępności do roweru miejskiego na wschodniej Białołęce poprzez sfinansowanie nowych stacji wypożyczeń ze środków dzielnicy ale także podmiotów prywatnych.

Nie może być tak, żeby na obszarze zamieszkiwanym przez ponad 50tys. mieszkańców była tylko jedna stacja Veturilo.

Veturilo_smalljpgpng