Park Lewandowski - obywatelska inicjatywa uchwalodawcza

Szansa na Park Lewandowski cały czas jest!

Próbując przełamać impas w rozmowach pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, przygotowaliśmy projekty uchwały w sprawie " Utworzenia  terenu sportowo-rekreacyjnego z parkiem miejskim w rejonie Osiedla Lewandów "

Treść uchwały:


Uchwała

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia … ……………….. 2022 roku

w sprawie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pt. „Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego z parkiem miejskim w rejonie Osiedla Lewandów”

  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 12 oraz art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)  uchwala się,
co następuje:

 § 1. Wnosi się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pt. „Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego z parkiem miejskim w rejonie Osiedla Lewandów” na lata 2022-2024
i przeznaczenie na jego realizację w 2022 roku kwoty 100.000zł ze środków własnych.
W kolejnych latach zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR w wysokości do 2.000.000 zł. Przewiduje się także możliwość realizacji części zadania przy wykorzystaniu środków z Budżetu Obywatelskiego w ramach partycypacji mieszańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

1)     Załącznik nr 1 – Uzasadnienie

2)     Załącznik nr 2 – Pismo MRiRW znak DN.mr.621.9.2021


----

oraz uzasadnienie:


Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia … ……………….. 2022 roku

w sprawie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego

pt. „Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego z parkiem miejskim w rejonie Osiedla Lewandów”

 

UZASADNIENIE

 

Subdzielnicowe centrum w rejonie Osiedla Lewandów to spójna i atrakcyjna przestrzeń publiczna składająca się z placówek oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa i średnia), ośrodka kultury (teatr, kino) oraz terenu sportowo-rekreacyjnego uzupełnionego drogami rowerowymi. Przestrzeń taka zachęci mieszkańców do częstszego poruszania się po okolicy pieszo lub za pomocą osobistych środków transportu (rower, hulajnoga, deskorolka), zaś wzbogacenie jej zielenią (park miejski) podniesie jakość środowiska przyrodniczego.

Inwestycja wpisuje się w następujące cele Strategii #Warszawa2030:

1)         odpowiedzialna wspólnota – dbamy o siebie nawzajem (1.1) oraz wspólnie decydujemy o naszym mieście (1.2)

2)         wygodna lokalność – aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu (2.2) oraz korzystamy z usług blisko domu (2.3)

3)         funkcjonalna przestrzeń – korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej (3.1) oraz żyjemy czystym środowisku przyrodniczym (3.2)

Rejon Grodziska jest drugim obszarem o największym przyroście ludności w latach 2005-2019 w całej Warszawie. Według danych z Miejskiego Systemu Informacji na Grodzisku w rozpatrywanym okresie przybyło 22.180 nowych mieszkańców.
Patrząc tylko na wydane pozwolenia na budowę oraz trwające inwestycje na Grodzisku w ciągu najbliższych 2-3 lat przybędzie co najmniej 2.000 nowych mieszkań, co przy standardzie warszawskim przełoży się na blisko 5.000 nowych mieszkańców.
To tutaj, przy Głębockiej 66, znajduje się jedna z największych szkół podstawowych w Polsce - nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego, do której uczęszcza blisko 1.700 uczniów. Tak dynamicznie rozwijający się obszar dysponuje tylko jednym ogólnodostępnym terenem zorganizowanym o pow. 2,7ha stanowiącym plac zabaw „Park Magiczny”.
Potrzebę utworzenie pierwszego zielonego terenu z funkcją sportową i rekreacyjną wkomponowaną w park miejski od kilku lat zgłaszają mieszkańcy. Poparcie dla tej idei wyrażali już kilkukrotnie:

- w 2018 roku składając 2.354 podpisy pod petycją do KOWR oraz w ponad 95% opowiadając się za stworzeniem ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z boiskami, basenem i parkiem
w przeprowadzonej ankiecie na 1.037 respondentach,

- w 2020 roku składając 1.670 podpisów pod najnowszą, jeszcze nie rozpatrzoną, petycją
do KOWR – Ośrodek przesunął termin do 28 lutego 2022 roku.

Inwestycja mogłaby powstać w zachodniej części działki nr 3/114 z obrębu 4-16-38 zajmując ok. 2,3ha i skupiając się wokół ponad 350-letniego dębu szypułkowego stanowiącego pomnik przyrody. Co ważne, nie kolidowałoby to planami i wnioskiem samorządu z dnia 19 kwietnia 2021 roku do (znak sprawy: UD-II-WGN.6823.27.2017.AZT) w sprawie przekazania 2,3ha po wschodniej stronie działki 3/114 pod „Budowę kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ulicy Siecznej”.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego wpisanego do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy znacząco zwiększyłoby szanse na pozytywne rozpatrzenie petycji, a tym samym pozyskanie nieruchomości na rzecz samorządu.

Możliwość nieodpłatnego przekazywania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomości Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa pod tworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych z parkami miejskimi potwierdziło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w piśmie znak DN.mr.621.9.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku (stanowiące załącznik nr 2
do projektu Uchwały).  


---

Po zebraniu wymaganej minimalnej liczby 300 podpisów, zgodnie z procedurą, złożymy wniosek o podjęcie uchwały do Przewodniczącego Rady Miasta.

Wyczekujcie informacji, gdzie i kiedy będzie można poprzeć inicjatywę. Liczymy na Was!

Równolegle rozpoczęliśmy także starania w sprawie pozyskania finansowania.
Zgodnie z pismem z Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2022 roku, temat procedowania wniosku o finansowanie przekazany został do burmistrza Grzegorza Kucy.Finansowaniejpg

Trzymajcie kciuki!